1
Apsipirkite
e-parduotuvėje www.zpienas.lt/e-shop
2
Ragaukite,
Atsakykite
ir Laimėkite!
3
DALYVAUTI
PASIŪLYMAS GALIOJA PIRKĖJAMS APSIPREKANT E-PARDUOTUVĖJE: www.zpienas.lt/e-shop

Privatumo politika

ŽEMAITIJOS PIENAS, AB (toliau – ŽEMAITIJOS PIENAS arba Bendrovė) atsakingai žiūri į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl visomis priemonėmis siekia užtikrinti Jūsų teises asmens duomenų tvarkymo lygmenyje. Duomenų subjektai – mūsų produkcijos vartotojai, partneriai bei kiti asmenys, mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbtume taip, kad pateisintume jų pasitikėjimą.
Ši Bendrovės privatumo politika:
• apibrėžia Bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
• paaiškina, kaip Bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
• informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.
Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?
Mes renkame duomenis:
• kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų Bendrove, pavyzdžiui, perkate produkciją ar paslaugas, prenumeruojate naujienlaiškius, dalyvaujate Bendrovės rengiamose rinkodarinėse akcijose/žaidimuose arba kreipiatės į mus dėl produktų kokybės ar prašydami suteikti informaciją;
• kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų internetine svetaine, socialiniuose tinkluose esančiomis paskyromis …;
• kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.
Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų ŽEMAIITJOS PIENAS, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums parduoti produkcijos ir (ar) paslaugų.
Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:
• pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys;
• duomenys, kurie susiję su produkcijos ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, produkcijos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
• kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;
• vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės mūsų Bendrovės teritorijoje ir (ar) patalpose, siekiant užtikrinti personalo, svečių bei patalpų saugumą;
• telefoninių pokalbių įrašai, kuomet Jūs skambinate į ŽEMAITIJOS PIENAS kokybės liniją;
• kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.
Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?
ŽEMAITIJOS PIENAS renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis ŽEMAITIJOS PIENAS įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl ŽEMAITIJOS PIENAS teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).
ŽEMAITIJOS PIENAS tvarko asmens duomenis šiais tikslais: Pirkimo – pardavimo, paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita; kreditoriaus interesų apsauga bei materialinių nuostolių prevencija; klientų skolų išieškojimas. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.
Tiesioginė rinkodara.
• Personalo, svečių bei kitų vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas). Mes tvarkome savo personalo ir klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdami užtikrinti jų bei turto saugumą.
• Sutarčių sudarymas ir vykdymas; produkcijos kokybės užtikrinimas; Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas; įrodymų surinkimas (įrašant kokybės linijos telefoninius pokalbius). Mes tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į ŽEMAITIJOS PIENAS kokybės liniją, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtume užtikrinti parduodamų produktų kokybę, taip pat surinkti įrodymus, Jūsų skundų nagrinėjimui. Mes taip pat tvarkome Jūsų Bendrovei siųstus elektroninius laiškus ar kitokią korespondenciją, jų metu pateiktus duomenis, kad galėtume sudaryti su Jumis sutartis, užtikrinti gaminamos produkcijos kokybę.
• Kiti tikslai, kuriais ŽEMAITIJOS PIENAS turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl ŽEMAITIJOS PIENAS teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis ŽEMAITIJOS PIENAS įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu.
Kaip mes saugome Jūsų duomenis?
ŽEMAITIJOS PIENAS nuolatos siekia išlaikyti bei tuo pačiu tobulinti organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenų vientisumą ir konfidencialumą. ŽEMAITIJOS PIENAS vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijas, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
Kam teikiame Jūsų duomenis?
• Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis ŽEMAITIJOS PIENAS, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
• Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:
• Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.
Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?
Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Kokios yra Jūsų teisės?
Jūs turite teisę:
• kreiptis į ŽEMAITIJOS PIENAS su prašymu suteikti informaciją apie ŽEMAITIJOS PIENAS tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
• kreiptis į ŽEMAITIJOS PIENAS su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
• kreiptis į ŽEMAITIJOS PIENAS su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia ŽEMAITIJOS PINEAS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
Jeigu Jums kelia susirūpinimą ŽEMAITIJOS PIENAS veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios privatumo politikos arba asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, galite raštu kreiptis į ŽEMAITIJOS PIENAS vienu iš šių būdų: (i) įteikiant prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai arba išsiunčiant registruota pašto siunta adresu Sedos g. 35, Telšiai LT-87101; arba (ii) išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@zpienas.lt iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.
SLAPUKŲ POLITIKA
Mes naudojame slapukus ar panašias technologijas, kad galėtume analizuoti tendencijas, administruoti svetainę, stebėti naudotojų įpročius, veiksmus visoje svetainėje ir rinkti kitą informaciją apie mūsų vartotojus.
Kas yra slapukai ir kodėl jis naudojamas?
Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai saugomi interneto naršyklės bylų kataloge (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“) svetainės lankytojo įrenginio kietajame diske. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Slapukai nekelia jokios grėsmės svetainės lankytojo kompiuteriui. Kaip naudojame slapukus?
Informacija įrašome tam, kad galėtume:
• pateikti personalizuotą turinį ir reklamas;
• tiksliau skaičiuoti svetainės lankomumą ir lankytojų elgesį portale;
• leisti likti prisijungus prie katalogo grįžus, po interneto naršyklės uždarymo;
Be to, su kai kuriais mūsų puslapių vaizdo siužetais naudojami slapukai, kad būtų galima anonimiškai gauti statistinių duomenų apie tai, kaip radote tą puslapį ir kokius vaizdo siužetus žiūrėjote.
Kad interneto svetainė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.
Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuojame. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.
Kokie slapukai naudojami šioje svetainėje?
Siekiant pagerinti svetainės funkcionalumą ir palengvinti jos naudojimą, tinklalapiuose naudojami tokie slapukai:
Slapuko pavadinimas Tikslas Saugojimo trukmė
qtrans_front_language Slapukas naudojamas įsiminti vartotojo pasirinktai svetainės kalai. 1 metai
_ga Mes naudojame Google Analytics svetainės lankomumo sekimui. Naudojamas atpažinti lankytojui. 2 metai
_gat Mes naudojame Google Analytics svetainės lankomumo sekimui. Naudojamas nustatyti krovimo greičiui 1 minutė
_gid Mes naudojame Google Analytics svetainės lankomumo sekimui. Naudojamas atpažinti lankytojui. 24 valandos
Kaip kontroliuoti slapukus?
Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu aboutcookies.org. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.
Slapukus naudojame skaidriai ir atsakingai. Kokius slapukus įrašome visada galite peržiūrėti savo naršyklėje. Taip pat, bet kada galit atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Informacija apie slapukų nustatymą ir susijusius pasikeitimus populiariausiose naršyklėse pateikiami čia:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US
AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ įspėja, kad nustatymų pakeitimas visada galioja tik tai vienai naršyklei. Jei lankytojas naudoja kelias naršykles, jis turi pakeisti visų naršyklių nustatymus atskirai. Be to, lankytojas gali bet kada ištrinti slapukus iš daugialypės terpės atminties. Papildoma informacija pateikiama naudojant naršyklę arba operacinę sistemą.

NAUJIENLAIŠKIŲ PRIVATUMO POLITIKA
Iš šios naujienlaiškių privatumo politikos galite išsamiau sužinoti, kokią informaciją naujienlaiškių pagalba apie Jus renkame, ką su ja darome ir kam perduodame.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“, kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai.
Renkama informacija ir jos naudojimas:
Jūsų el. pašto adresą naudojame naujienlaiškiams siųsti apie ŽEMAITIJOS PIENAS naujienas, produktus, pasiūlymus, organizuojamus renginius ir pan.
Išsiuntę naujienlaiškius taip pat renkame statistinę informaciją apie tai, ar atsidarėte el. laišką, kuriuos siunčiamas naujienlaiškis. Tam naudojame specialią technologiją, vadinamuosius „švyturėlius“. Tai vieno taško paveiksliukai. Nuorodą į juos įterpiame į el. laišką ar naujienlaiškio tekstą. Kai atsidarote naujienlaiškį, nuoroda aktyvuojate ir mes fiksuojame, kad paveikslėlis buvo atidarytas ir kuriuo laiku. Tokiu būdu atpažįstame, kad naujienlaiškį perskaitėte.
Informacijos perdavimas:
Kad galėtume siųsti Jums naujienlaiškius ir tai darytume kuo efektyviau, naudojame tam pritaikytus informacinių technologijų įrankius. Taip pat kartais mums gali prireikti pasinaudoti specialių žinių turinčių profesionalų pagalba, kad būtų užtikrintas tinkamas šių informacinių technologijų įrankių veikimas. Ko pasėkoje Jūsų duomenis gali matyti naujienlaiškių valdymo sistemos teikėjas, reklaminių kampanijų rengimo ir kūrimo paslaugų teikėjai, interneto svetainių paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai, interneto svetainės programavimo paslaugų teikėjai.
Taip pat Jūsų duomenis gali matyti ir ŽEMAITIJOS PIENAS darbuotojai, atsakingi už naujienlaiškių siuntimo organizavimą, tačiau pabrėžiame, kad visada Jūsų duomenis laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai.
Jūsų informacijos saugojimo laikas:
Jūsų el. pašto adresą ir susijusią statistiką saugome 2 metus nuo to momento, kai paskutinį kartą atsidarėte naujienlaiškį. Jeigu naujienlaiškių nebuvote atsidarę, duomenis saugome 2 metus po to, kai el. pašto adresą pateikėte mums.
Jei gavę naujienlaiškį nuspręstumėte, kad ateityje jų gauti nebenorite, galite paspausti el. laiške esančią nuorodą „atsisakyti“. Taip pat galite bet kuriuo metu pranešti, kad atsisakote naujienlaiškių, mums el. paštu info@zpienas.lt
Galite atsisakyti naujienlaiškių gavimo:
Atsakymai į Jūsų užklausimus
Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: (i) įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai arba išsiunčiant registruota pašto siunta adresu Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101; arba (ii) išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@zpienas.lt iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.
Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Atsakymas Jums bus pateiktas raštu.
Nepavykus išspręsti klausimo su „ŽEMAITIJOS PIENAS“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kurios adresas A. Juozapavičiaus g. 6,09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas: ada@ada.lt, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.