1
Apsipirkite
e-parduotuvėje www.zpienas.lt/e-shop
2
Ragaukite,
Atsakykite
ir Laimėkite!
3
DALYVAUTI
PASIŪLYMAS GALIOJA PIRKĖJAMS APSIPREKANT E-PARDUOTUVĖJE: www.zpienas.lt/e-shop

Taisyklės

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Prekių platintojas, Žaidimo organizatorius ir Žaidimo prizų steigėjas yra Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“, įmonės kodas 180240752, adresas Sedos 35, Telšiai LT-87101, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „DEGUSTACIJOS NAMUOSE“ taisykles (toliau – Taisyklės).

2. ŽAIDIMO VIETA
2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra e-parduotuvė www.zpienas.lt/e-shop, kurioje prekiaujama Organizatoriaus gaminamų Džiugas, Magija, Pik Nik, Rambyno ir kt. prekės ženklų produktais.

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. Vasario 08 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2021 m. Kovo 08 d. (paskutinė registracijos diena).

4. ŽAIDIMO DALYVIAI
4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys.
4.2. Žaidime negali dalyvauti organizatoriaus Akcinės bendrovės „ ŽEMAITIJOS PIENAS “ darbuotojai ir jų šeimų nariai, Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.
4.3. Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Šio Žaidimo prizai: 50 vienetų 10 (dešimties) eurų vertės Dovanų kuponai apsipirkti Organizatoriaus e-parduotuvėje, kurių bendra vertė 500 Eurų.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmuo, Žaidimo metu pateikęs prekių užsakymą Organizatoriaus e-parduotuvėje www.zpienas.lt/e-shop bei užregistravęs sąskaitos faktūros numerį internetiniame puslapyje www.dziugasquize.com, dalyvauja Žaidime laimėti Žaidimo prizus, kurie apibrėžti šių Taisyklių 5 punkte.
6.2. Dalyvis sąskaitos faktūros numerį registruodamas internetiniame puslapyje www.dziugasquize.com privalo užpildyti dalyvio anketą: nurodyti pirkimo sąskaitos faktūros numerį, Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, amžių, el. pašto adresą, telefono numerį bei atsakyti į anketos klausimus apie produktus.
6.3. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys užskaitomi nebus ir juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
6.4. Vienas Žaidimo dalyvis gali Žaidime dalyvauti daugiau nei vieną kartą, tačiau tik Žaidimo laikotarpiu (2021.02.08 – 2021.03.08 imtinai).
6.5. Tas pats Pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
6.6. Užregistruotas Pirkimo kvitas turi būti saugomas iki Žaidimo pabaigos. Prizo laimėtojas, norėdamas atsiimti prizą, turės Organizatoriui atsiųsti Pirkimo kvito kopiją el. paštu d.budzinskaite@zpienas.lt.
6.7. Bet koks bandymas klastoti, nurodyti pramanytą sąskaitos faktūros numerį vardą, pavardę, el. pašto adresą, ar pateikti kitą tikrovės neatitinkančią informaciją, ar panašūs veiksmai, kurie gali daryti neigiamą įtaką Žaidimui, ar sukelti žalą Žaidimo Organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
6.8. Asmuo registruodamas savo įsigijimą Žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus, bei tvarkys Organizatorius. Dalyvių asmeniniai duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Organizatorius patvirtina, jog laimėtojo pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo ir kitų aktų reikalavimų ne ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį po Žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Visais kitais šiose Taisyklėse nenumatytais atvejais asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Dalyvis, pateikdamas Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.

7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
7.1. Prizų laimėtojai atsitiktiniu būdu bus atrinkti ir apie laimėjimą informuojami asmeniškai el. paštu;
7.1.1. Pirmą – trečią žaidimo savaitėmis atsitiktiniu būdu bus atrinkta po 12 laimėtojų, iš viso 36 vnt.;
7.1.2. Paskutinę ketvirtą žaidimo savaitę atsitiktiniu būdu bus atrinkta 14 laimėtojų.

8. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS IR PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Prizų laimėtojai bus paskelbti svetainėje www.dziugasquize.com ir el.paštu.
8.2. Prizo laimėtojas per 5 kalendorines dienas nuo informavimo apie laimėjimą, kaip tai numatyta Taisyklių 8.1 p., turi Organizatoriui el. paštu d.budzinskaite@zpienas.lt atsiųsti nufotografuotą (ar nuskenuotą) pirkimo kvitą, kurio registracija laimėjo Žaidime. Pirkimo kvito nuotraukoje turi aiškiai matytis pirkti produktai, suma, data bei sąskaitos faktūros numeris. Organizatorius gali paprašyti atsiųsti pirkimo kvito originalą paštu adresu, nurodytu Taisyklių 1.1. p.
8.3. Prizų laimėtojai patvirtinami tik pateikus pirkimo sąskaitos faktūros nuotrauką ir Organizatoriui patikrinus registracijos duomenis. Jeigu laimėtojas negali pateikti registracijos Žaidime anketoje nurodyto kasos kvito kopijos, dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai jam pranešus registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu, prizas neišduodamas ir grąžinamas į laimėjimų fondą.
8.4. Virtualus čekis bus persiunčiamas e-paštu laimėtojams. E-paštu laimėtojai taip pat persiunčiama detali informacija kaip panaudoti dovaną – virtualų čekį.

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Žaidimo dalyviai turi teisę teikti Organizatoriui pretenzijas dėl Žaidimo eigos iki 2021 m. kovo 31 d. paštu adresu Sedos 35, Telšiai bei el. paštu: d.budzinskaite@zpienas.lt.
9.2. Visi pateiktos pretenzijos bus nagrinėjamos ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

10. PAPILDOMA INFORMACIJA
10.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio registruojant sąskaitos faktūros numerį trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
10.2. Organizatorius neatsako už AB „Lietuvos paštas“ padarytas klaidas ir/ar vėlavimus pristatant laimėtojams prizus. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.
10.3. Informacija apie Žaidimą pateikiama interneto svetainėje www.dziugasquize.com. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles apie tai viešai paskelbdamas šiame internetiniame puslapyje. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos www.dziugasquize.com internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.
10.4. Organizatorius turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.dziugasquisze.com.
11.5. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
10.6. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu d.budzinskaite@zpienas.lt